+ Yorum Gönder
Belirli Günler ve Dünya İnsan Hakları Günü Bölümünden İnsan Hakları Maddeler Halinde Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Suskun
  Moderator

  Reklamlar


  İnsan Hakları Maddeler Halinde Nelerdir

  Reklamlar






  İnsan Hakları İle İlgili Bilgi
  İnsan Hakları Nelerdir

  İNSAN HAKLARI

  Bireylerin yalnızca insan olmakla kazandıkları haklardır
  İnsan olmak yeterlidir, başka gerekçe aranamaz
  Bunlar doğal, vazgeçilmez/devredilemez haklardır

  Temel insan hakları nelerdir?
  Yaşama hakkı
  Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı
  Adil olarak yargılanma hakkı
  Düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkı
  İfade özgürlüğü hakkı
  Eğitim hakkı
  Özel yaşama ve aileye saygı hakkı

  İnsan haklarının temel ilkesi:
  İnsanlar yapı bakımından aynı ve eşittir
  Kişiler siyasal iktidar karşısında cins,ırk, yaş, düşünce farkı gözetilmeksizin eşittirler

  İnsan haklarıDeğerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklardır
  Hukukun temelinde yer alan kurucu ilkelerdir

  Hak nedir?
  Tartışılmaz olan ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken şeye hak denir
  Her hak, kendine saygı gösterilmesini de zorunlu kılar
  Bu ise, ahlaki sorumluluk ve hukuksal yaptırımlar yoluyla sağlanır

  İnsan hakları , insanlığın mücadelelerinin bir ürünüdür

  Tarihsel bir süreç içinde insan hakları bugünkü duruma gelebilmiştir
  İnsan haklarının gelişiminde üç evreden söz edebiliriz
  Birinci evre:17 Ve 18yylar
  İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin getirdiği klasik hak ve özgürlükler
  Bunlar:yasal eşitlik, kişi güvenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, mülkiyet hakları, siyasal haklar
  Devletin görevi, karışmamaktır(Liberal görüş)

  İKİNCİ EVRE:19 Yy
  Kitle hareketleriyle ortaya çıkan “sosyal haklar” söz konusudur
  “Sosyal devlet” kavramı doğmuştur
  Bu dönemde, özellikle çalışma hakkı, adil ücret, sosyal güvenlik, sendika ve grev, sağlık ve eğitim gibi haklar gündeme gelir

  ÜÇÜNCÜ EVRE:20yy
  Bu dönemde ortaya çıkan haklar, 3 Dünya ülkelerinin talepleridir
  Bunlar: ulusların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel geleceklerini belirleyebilme hakkı, sosyal gelişme hakkı
  Barış hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vb haklar

  Geçmişten geleceğe bir ideal
  İnsan hakları bir idealdir
  Günümüzde bu konuda mükemmele erişmiş bir ülke/devlet yoktur
  İnsan haklarının eğitim ve uygulamalarla korunup güçlendirilmesi gereklidir

  İnsan haklarının gerekleri nelerdir?
  Hukukun türetilebileceği temel ilke ve koşullardır
  Çağdaş devletler bu haklara uymakla ve bunları korumakla yükümlüdür
  Çağdaş devlet insan haklarına saygılıdır

  İnsan haklarına saygılı devlet
  Yurttaşları birbirine karşı korur
  Adalet düşüncesiyle hareket eder
  Hukuk devletinde yöneticiler diledikleri gibi davranamaz
  Bireyler ve yurttaşlar da her yerde her şeyi yapamazlar

  Haklar ve ödevler
  İnsan hakları bireye ödevler yükler
  Bir çocuğun eğitim hakkı ailesine ve devlete, işçilerin çalışma hakkı işverene yükümlülükler getirir
  Devletin ve temsilcilerinin görevi bu hakları koruyup geliştirmektir
  İnsan devletten daha önemli ve değerlidir
  Yalnızca insanın hakları vardır

  İnsan en yüce değerdir
  İnsanların ırkı, dili, inancı, cinsiyeti veya kişilik özellikleri farklı olabilir
  Ama insan hakları açısından; insanlar arasındaki farklılıklar ne olursa olsun,ahlaki değer bakımından eşitlik söz konusudur

  İnsanın değerini korumak
  İnsan hakları, insanın değerini korumayı amaçlayan ahlaki gerekliliklerdir
  İnsanlara eşitçe davranmak, ırk ayrımı yapmamak gerekir
  İşkence ve kötü muamele yapılmamalıdır
  Cinsiyet vb ayrımlar yapılmamalıdır

  Düşünce ve uygulamadaki farklılık
  Günümüzde herkes insanların onur ve değer bakımından eşit olduğunu resmen onaylar
  Ama dünyanın her yanında insan haklarının ihlal edilmesi söz konusudur
  Düşünce ve uygulama arasındaki uçurum bugün önemli bir sorundur

  Başlıca Bildirgeler
  1789 Fransız Yurttaş ve insan hakları Bildirgesi
  1948 BM İnsan hakları evrensel bildirgesi
  Avrupa İnsan hakları sözleşmesi

  Bildirgelerin bildirdiği haklar
  Bildirgelerde yer alan haklar nelerdir?
  Bu haklar Anayasamızda da yer almaktadır
  İnsan hakları günümüzde artık yalnızca ulusal hukuk değil, uluslar arası kurum ve sözleşmelerle de güvence altındadır

  Tüm insanlar
  Özgür; onur ve haklar bakımından eşit doğar Akıl ve vicdanla donatılmış olup birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar(İHEB, 1 Md)

  Yaşama hakkı
  Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır(3 Md)
  Yaşama hakkı en temel haktır
  Diğer bütün hakların kullanımı ve varlığı bu hakka bağlıdır

  Yaşama hakkının kaynağı
  Kişinin dokunulmazlığı ile maddi ve manevi varlığının korunmasını düzenleyen yasa maddeleridir:
  AİHS 2 ve 3 Mad
  Anayasanın 17 Mad
  PVSK’nun ek ve 16 Mad

  Kişisel özgürlük ve güvenlik hakkı
  “Herkesin özgürlüğe ve kişi güvenliğine hakkı vardır”
  Kimse keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakılamaz
  Özellikle gözaltı ile ilgili sorunlar hep bu maddeden kaynaklanmaktadır

  Hiç kimseye işkence ya da onur kırıcı bir davranış ve ceza uygulanamaz
  İşkence insan hakları konusunda en çok karşılaşılan bir olaydır
  1988’de AK bünyesinde, “Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi” çıkarılmıştır

  Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı
  “Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır Bu hak, görüş edinme ve resmi makamlarca karışılmaksızın ve ülke sınırlarına bakılmaksızın bilgi ve düşüncelerin alınıp verilme özgürlüğünü de içerir(1948, 19mad)
  Ancak şiddete yönelten ifadelerin kısıtlanması hak ihlali değildir

  Polis ve İnsan Hakları
  Polisin yetkileri insanların biyolojik, psikolojik ve sosyolojik varlığını kapsamına alan işlemleri etkilemektedir
  İnsan hakları konusunda polis, oldukça önemli bir göreve konumda bulunur
  Polisin bazı yetkileri insanın biyolojik varlığına/bedenine yöneliktir: arama, gözaltına alma, yakalama, ifade alma, zor kullanma gibi
  Polisin bazı yetkileri ve uygulamaları insanı psikolojik ve sosyolojik yönden de etkiler
  Polisin birçok görevi insan haklarıyla ilgilidir: arama, el koyma, ifade alma, kimlik sorma, parmak izi alma, gözetleme, kişisel nitelikli verilerin işlenmesi gibi

  Polis niçin önemlidir?
  Bir yandan insan haklarına saygıyı sağlar
  Diğer yandan halkı ve kurumlarını korumak amacıyla hükümet tarafından verilen yasal yetkisini kullanır
  Özgür bir toplumda polis bir denge unsurudur
  Ancak bazen görevin kötüye kullanılması söz konusu olabilirBu durum, bütün kamu görevlileri için de geçerlidir

  Polisin görev anlayışının önemi
  Halkın hizmetinde olduğu bilinciyle hareket etmelidir
  Otorite kullanmayı ön planda tutan bir polis, haklarını korumak durumunda olduğu halkın özgürlüklerini kısıtlama eğiliminde olabilir

  Görev koşulları
  Polis her türlü durum ve koşulda görev yapmaktadır
  Halkın kendisine karşı güven duygusu beslemesi gereklidir
  Çünkü ancak halkta, polisin insan haklarının koruyucusu olduğu inancı varsa, ona destek olması beklenebilir

  İnsan
  hakları açısından polis ve Terörizm
  Terör: belli bir hedefe ulaşmak için, demokratik değerlere, kanun düzenine ve en önemlisi insanlık dışı tehdit ve şiddete dayanan bir stratejidir
  Bütün dünyada devletlerin ve insanların güvenliğine yönelik artan bir tehdit söz konusudur
  Türkiye yıllardır terörden acı çekmiştir
  Uluslar arası kamuoyunda, terörizmi önleme çabaları artmıştır
  Ancak bazı devletlerin terörü desteklemesi de söz konusudur













 2. Yeni Admin
  Super Moderator

  Cevap: İnsan Hakları Maddeler Halinde Nelerdir

  Reklamlar



  İnsan hakkının en büyük görevlerinde biri çocuklarının en güzel şekilde yetişmesini ve en güzel şekilde eğitim görmesini sağlayarak ona en büyük hizmeti verir ve insan haklarına en büyük değeri vermiş olur.







+ Yorum Gönder