+ Yorum Gönder
Özel Günler ve Haftalar ve Kardeşlik Haftası Bölümünden Kardeşlik İle İlgili Hutbe ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Kardeşlik İle İlgili Hutbe

  Reklamlar


  Kardeşlik Hakkında Hutbe

  Kardeşlik İle İlgili Hutbe

  MÜMİNLER TEK BİR VÜCUT GİBİDİR


  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  Muhterem Kardeşlerim!


  Millet olarak geçtiğimiz Pazar günü Van ve Erci؛’te meydana gelen depremin üzüntüsünü yüreklerimizin derinliklerinde hissetmekteyiz ضncelikle, depremde canlarını kaybeden karde؛lerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum Yaralı olanlara acil ؛ifa; yakınlarına, me؛akkate ve sıkıntıya kar؛ı güçlü, dirençli ve sabırlı olmalarını Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyorum Yüce Rabbimiz bِyle musibetlerden milletimizi ve tüm insanlığı muhafaza eylesin!


  Kıymetli Kardeşlerim!


  Hangi sebeplerle olursa olsun, tabiî afetlere kar؛ı maddî ve manevî bütün tedbirleri almak gerektiği her türlü izahtan vârestedir Ancak, meydana geldikten sonra onları doğru okumak, doğru anlamak ve doğru yorumlamak da en az birincisi kadar ِnemli, imanî ve insanî bir gِrevdir Var olu؛un nihaî anlamını idrak eden, hayatın bir imtihan olduğuna inanan, ِlümün yokluk ve hiçlik anlamına gelmediğini bilen müminler için depremleri ve her türlü musibeti anlamak ve yorumlamak zor olmasa gerektir


  Kur’an’ın ‘zelzele’ dediği bu hadiseyi, sadece fay hatlarıyla okumak, sadece bir doğa kanunu deyip geçi؛tirmek, tesadüflerle izah etmek asla doğru değildir


  Yüce Dinimizin ِğretilerine gِre bu tür musibetleri değerlendirirken dikkat edilmesi gereken iki husus vardır:


  Birincisi, bu tür musibetleri insanoğlunun sorumluluğunu ortadan kaldıracak ؛ekilde yorumlayamayız Dolayısıyla ya؛adığımız bu hadiseden ibret alarak binalarımızı sağlam yapmalıyız Peygamber Efendimiz (sav)’in ifadesiyle yaptığımız her i؛i ‘en güzel ve en sağlam’ bir ؛ekilde yapmalı sonra Allah’a tevekkül etmeliyiz


  İkincisi, bu tür hadiseleri Rabbimizin kudretini yok sayarak yorumlayamayız Zira insanın sorumsuzluklarından ne؛’et eden musibetleri, sorumluluklarını ortadan kaldıracak ؛ekilde yorumlamak ne kadar yanlı؛sa, tabiî musibetleri de yaratıcı kudreti yok sayarak yorumlamak o derece büyük bir hatadır


  Kardeşlerim!


  Eğer musibetlerin denenmek, sınanmak ve imtihan edilmek gibi bir anlamı varsa bilinsin ki, ؛u andan itibaren bu imtihan, Van ve Erci؛ depreminde canlarını ve mallarını kaybeden karde؛lerimiz için değil; henüz yeryüzü zemini üzerinde dola؛abilen bizler içindir Dolayısıyla bizlere dü؛en üç gِrev bulunmaktadır:


  Birincisi, sabretmektir Hutbemin ba؛ında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bizleri, açlıkla, korku ile mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmek suretiyle imtihan edeceğini bildiriyor ve bu imtihanlara kar؛ı sabırlı olanların müjdelenmesini emrediyor1


  Sevgili Peygamberimiz (sas) de “Sabır ancak (musibetin) ilk vurduğu andadır”2 sِzleriyle, ya؛anılan musibetlerin ilk anında gِsterilmesi gereken sabrın ِnemine dikkat çekiyor


  İkincisi, dua etmektir Rabbimizi yanımızda hissedercesine O’na yalvarmak, yakarmak Zira dua, müminin en büyük serveti, en büyük hazinesidir


  ـçüncüsü, milletçe dayanı؛madır Herhangi bir yerde bir karde؛imizin ba؛ına bir musibet geldiği zaman Resûl-i Ekrem’in; “Bütün mü’minler tek bir vücut gibidir” ferman‎ gereًince milletçe o musibetin ac‎s‎n‎ kalbimizin ta derinliklerinde hissetmek gerekir


  Değerli Kardeş‏lerim!


  Sadece ülkemizde deًil dünyan‎n neresinde bir gِzya‏‎, bir s‎k‎nt‎, bir musibet olsa milletimizin birlik, beraberlik, yard‎mla‏ma, dayan‎‏ma ve karde‏lik duygular‎n‎n harekete geçmesi her türlü takdirin üzerindedir Nitekim deprem meydana geldiًi andan itibaren doًusuyla-bat‎s‎yla, kuzeyiyle-güneyiyle topyekûn bütün milletimizin ayn‎ hüznü payla‏mas‎, ayn‎ ac‎y‎ hissetmesi gِnül dünyam‎z‎n fay hatlar‎n‎n ne kadar güçlü olduًunu bir kez daha gِstermi‏tir Unutulmas‎n ki, en büyük deprem, en büyük sars‎nt‎ insanlar‎n inanç dünyalar‎nda, kalplerimizin ve yüreklerimizin fay hatlar‎nda meydana gelen, dünyam‎z‎ da ahiretimizi de yok edecek sars‎nt‎lard‎r Mühim olan yeryüzündeki sars‎nt‎lar sebebiyle Allah’a olan iman‎m‎zda ve gِnül fay hatlar‎m‎zda bir sars‎nt‎ meydana gelmemesidir Yüce Rabbimiz aziz milletimizin kalbinden ve yüreًinden bu birlik, beraberlik, karde‏lik ve dayan‎‏ma ruhunu hiçbir zaman eksik etmesin


  Karde‏şlerim


  Bu vesileyle pek çok yard‎m kampanyas‎n‎n ba‏lam‎‏ olmas‎ndan büyük bir memnuniyet duyuyoruz Diyanet ف‏leri Ba‏kanl‎ً‎ olarak, bu kampanyalara bir nebze olsun destek olabilmek amac‎yla bugün Cuma namaz‎n‎n akabinde sevgi, muhabbet ve karde‏lik yüklü yard‎mlar‎n‎za arac‎l‎k etmek istiyoruz Cenâb-‎ Hak ‏imdiden yapacaً‎n‎z tüm yard‎mlar‎ dergâh‎nda kabul eylesin


  Hutbeme son verirken, yar‎n 88 y‎l‎n‎ idrak edeceًimiz Cumhuriyet Bayram‎n‎z‎ tebrik ediyor, bu vesileyle bütün ‏ehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Yüce Mevlâ’dan birlik ve dirliًimizi daim eylemesini niyaz ediyorum


  Haz‎rlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüًü


  1Bakara, 2/155-156


  2Buhari, Cenaiz, 32

  ------------------

  Hutbe - Kardeşlik ve Dayanışma Müminlere Güç Verir
  “Allah’a ve Resulü’ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, korkuya kapılırsınız da gücünüz gider Sabredin Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir”
  Muhterem kardeşlerim,
  “Müminler ancak kardeştir” [49:10] buyuran Rabbimiz, Müslümanların en ileri vasıflarından birisinin de kardeşlik olduğu prensibini ilan etmiştir Allah’ın dininde kardeşler olan insanların, Allah rızası için birlikte hareket etmeleri ve günlük hayatın zorluklarına karşı başarı elde etmeleri ancak bu kardeşliklerini canlı tutmaları ile mümkün olabilir Müslümanlar, tarih boyunca zorluk ve sıkıntıları hep bu şekilde aşabilmişlerdir Çünkü kardeş olan insanlar, tam bir dayanışmaya girer ve birlikte sorunların üstesinden gelebilirler Bunu başta Allah’ın bütün insanlığa örnek kıldığı Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa (sav) ve ashabının yaşantısında görmekteyiz Bu anlayış ve iman içinde hareket eden Müslümanlar, Kur’an ahlak ve anlayışının yayılmasına vesile olmuşlardır

  Değerli kardeşlerim,
  Kardeşliklerini perçinleyen müminlerin en mühim özelliklerinden bir tanesi, “tesanüd”tür Tesanüd, kardeşlik, dayanışma, birlik olmak ve birlikte hareket etmektir Tesanüd içinde hareket eden Müslümanlar aynı zaman da Allah’ın sevgisine de mazhar olan insanlardır Çünkü Cenab-ı Hak: “Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çaba harcayanları sever”[61:4] buyurmuş ve böyle kullarını seveceğini haber vermiştirDiğer taraftan Rabbimiz, bu kardeşliğin ve dayanışmanın nasıl olması gerektiğini ve kardeşliğin kurulamamasının nelere sebep olacağını şu iki ayette gayet açık bir şekilde izah buyurmştur: “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın Dağılıp ayrılmayın Ve Allah’ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın Hani siz düşmanlar idiniz O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar”[3:103] “Allah’a ve Resulü’ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, korkuya kapılırsınız da gücünüz gider Sabredin Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir”[8:46]
  alıntı


 2. Misafir

  Cevap: Kardeşlik İle İlgili Hutbe

  Reklamlar  Kardeşlik dedin mi insanın aklına et ile tırnak gelmesi lazımdır güzel hutbe Allah razı olsun istifade edin 3. Misafir

  Cevap: Kardeşlik İle İlgili Hutbe

  Hucurat Süresi 10. Ayette'de Allah kardeşliğe vurgu yapıyor.

+ Yorum Gönder