+ Yorum Gönder
Her Telden ve Markalar Tarihi Bölümünden Marka Değeri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. Kısaca
  Yeni Üye

  Reklamlar


  Marka Değeri

  Reklamlar


  Marka Değeri İle İlgili Bilgi

  Marka Değeri Hakkında Bilgi


  Marka Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre: “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret” olarak tanımlanmaktadır. Amerikan Pazarlama Derneği’ne göre marka, bir satıcı veya satıcı grubunun ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan bir isim, bir terim, işaret, sembol veya tasarımdır (Wood, 2000:662). Marka bir ürünün kaynağını tanımlamak ve onun diğerlerinden ayrılmasını sağlamak adına kullanılan isim ya da sembol olarak belirtilebilir. Marka, tüketicinin zihninde pozitif bir etki meydana getirdiğinde ve farkındalığı arttığında, önemli bir değer sağlayacaktır.

  İngilizce karşılığı “brand equity” olan kavram Türkçede marka değeri ya da marka denkliği olarak isimlendirilmektedir (Elden, 2009:117). Farquhar (1989) marka değerini, markanın ürüne sağladığı parasal değer olarak tanımlarken; Ogilvy (1998) tüketicinin ürün konusundaki düşüncesidir şeklinde tanımlamaktadır. Bu kavram, müşteri tarafından algılanan soyut bir kavramdır. Diğer bir ifade ile marka denilince yalnızca maddi bir ürün ve finansal bir değerden bahsetmek yeterli olmamaktadır. Bunun yanında müşterilerin o marka ile tecrübeleri aşamasında algılanan soyut bir değerden söz etmek mümkündür. Tüketici tarafından algılanan bu değer markanın firmaya sağlayacağı finansal değerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple marka değerinde iki unsurdan söz edilebilir (Altınışık, 2006:1): Bunlar tüketici temelli marka değeri ve finansal temelli marka değeri olarak belirtilebilir.

  Finansal temelli marka değerleme yaklaşımları “ maliyete dayalı”, “piyasa değerine dayalı”, “sermaye piyasalarına dayalı” olmak üzere üç modelden meydana gelmektedir (Aydın, Ülengin, 2011). Finansal modellerin pazarlama uzmanı, reklam ve iletişim konularında çalışanları tatmin edecek şekilde marka değeri kavramını incelememesinden dolayı tüketici temelli modeller oluşturulmuştur.

  Tüketici temelli metotlardan en çok kullanılanı David A. Aaker’e aittir. Aaker (1991) marka değeri kavramını “bir marka, markanın ismi veya sembolü ile ilişkilendirilen bir ürün veya hizmet ile firmaya veya kullanıcılarına sağlanan değeri artıran (azaltan) varlık ve yükümlülükler” olarak tanımlamıştır. Aaker marka değerine etki ettiğini öne sürdüğü dört faktör;

  -Marka ismi farkındalığı
  -Marka bağımlılığı
  -Algılanan kalite
  -Marka çağrıştırıcıları (Aaker, 1991: 16’dan aktaran Aktuğlu, 2004:40)


  Pazarlama çalışmaları sonucunda marka değerini pozitif yönde etkileyen marka değerinin boyutlarında da bir artış meydana gelecektir. Marka değerindeki artış, hem firmaya hem de tüketiciye artı bir değer kazandıracaktır. Tüketiciler, marka değeri yüksek olan ürüne markasız bir benzerine nazaran daha fazla para ödemeye gönüllü olacaklardır. Marka değerinin artmasıyla firmanın elde ettiği kazanç artacak ve daha fazla pazarlama aktivitesine yatırım yapmasına olanak sağlayacaktır.

  Marka değeri, tüketiciye değer sunarak tüketicinin bilgilenme ve yorumlama, satın alma kararında güven duyma ve ürünün kullanımından tatmin olmasını sağlar. Firmaya değer sunarak ise tüketicilerin markaya olan sadakatini ve karlılık oranını arttırır. Firmaya rekabet avantajı sağlar ve pazarlama programlarının etkinliğini arttırır (Aktuğlu, 2004:40).

  Marka Değeri kavramı işletmeler, tüketiciler ve perakendeciler açısından farklı anlamlar ifade etmektedir.

  İşletmeler açısından marka değeri: İşletmeler markayı işletme bilançosunda değerlendirilen finansal bir değer olarak görmektedir.

  Tüketiciler açısından marka değeri: Tüketici esaslı marka değeri, finansal esaslı marka değerine zemin hazırlar. Tüketicinin gözünde güçlü bir marka değeri, satışları ve pazar payını etkileyecek, bu durum da markanın finansal değerini arttıracaktır.

  Perakendeciler açısından marka değeri: Perakendeciler açısından marka değeri tüketici açısından istenen markadır. Marka tercihi yüksek olan tüketici, diğer markaların önerilerine açık olmayacaktır.

  Marka değerinin ölçülmesi stratejik marka yönetiminin önemli bir parçasıdır. Markanın müşterinin gözündeki değerinin ve anlamının anlaşılması için nitel ve nicel araştırma teknikleri kullanılabilmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinde müşterinin markayı nasıl tanımladığı, resim ve kelimeler kullanarak markayı nasıl ifade ettiğinin anlaşılması amaçlanır. Nicel araştırma yöntemlerinde markanın finansal değerinin hesaplanır. Müşteri bir markayı almaya ne kadar istekli ve o marka için ne kadar daha fazla ödemeye istekli olduğu nicel araştırma yöntemleri kullanılarak bulunabilir (John, 2006).


 2. Misafir

  Cevap: Marka Değeri

  Reklamlar  Çok kaliteli markalar olduğu halde bazı ürünleri kötü oluyor fakat marka tuttuğundan dolayı insanlar bunu görmüyor ama gerçekten bazı markalar övgüye şayandır.+ Yorum Gönder